گچ طلایی(سفید کاری)

     
  از این محصول جهت سفیدکاری بر روی دیوار ، گچ و خاک و آجر استفاده می گردد.

مشخصات فنی:

 

 مشخصات فنی گچ طلایی
دقیقه 7 - 12 گیرش اولیه
دقیقه 20 - 25 گیرش ثانویه
% 3 > زبره روی الک 500 میکرون
N/mm² 8 < مقاومت فشاری
N/mm² 3 < مقاومت خمشی

بسته بندی :
گچ ساوه طلایی در کیسه های پلی پرو پیلن و با وزن (±0.05) 33 کیلوگرم بسته بندی و به بازار عرضه
می گردد.