گواهینامه ها و تقدیر نامه ها


صنعت سبز
بزرگداشت صنعت و معدن
گواهینامه فنی - گچ جیپتون
گواهینامه فنی - ملات سیمانی
گواهینامه فنی - محصول اندود سیمانی پاششی
گواهینامه فنی - گچ پرداخت
گواهینامه فنی - دیوار گچی
پروانه کاربرد علامت استاندارد
گواهینامه فنی - گچ پاششی
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال1392
منتخب همایش ملی بزرگان صنعت ساختمان سال 1390
واحد برگزیده برندهای صنعت ، معدن وتجارت سال 1392
واحد صنعتی نمونه و کار آفرین برتر سال 1393